• T

ಶ್ಯಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ

ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಹರಿಯಾಣ

ಕಮಲೇಶ್ ಕುಮಾರಿ

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್

ದೆಹಲಿ

ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ / ರಿಝ್ವಾನ್ ಖಾನ್

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸಲೂನ್

ಹರಿಯಾಣ

ಅಮ್ರಿತ್ ಕೌರ್

ಬುಟೀಕ್

ದೆಹಲಿ

ಪವಿತ್ರಾ ಶರ್ಮಾ

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು

ದೆಹಲಿ

ರಜತ್ ಮಿತ್ತಲ್

ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗು ಪಿಲೋ ಕವರ್ ನ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ಉಮೇಶ್ ಕಂಸಲ್

ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ದೆಹಲಿ

ಯೋಗಿತ್ ಸಿಂಹಾಚಲಂ

ಸಿಎಸ್ಸಿ ಮಶೀನ್ನ ಡಿಸಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ

ವೈಶಾಲಿ ಪಾರಿಕ್

ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಗುಜರಾತ್

ಜಯಂತಿಭಾಯ್
ರಾಮ್ ಭಾಯ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ

ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್

ಗುಜರಾತ್

ರಾಧೇಶಾಮ್
ಚಿಮನ್ ಭಾಯ್ ಪಢಿಯಾರ್

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ

ಗುಜರಾತ್

ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಿ.

ಸಿಎಸ್ಸಿ ಮಶೀನ್ನ ಡಿಸಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಬಿಂದು ಸನ್ನೀ

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ

ಕೇರಳ

ಸಿಜೇಶ್ ಪಿ.

ಟೂಥ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಕರು

ಕೇರಳ

ಲಾಝರ್ ಪಿ.

ಆಟೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ನರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡು

ದೋಪಕ್ಸಕುಮಾರ್ಬಸೊೋತ್ಾಿ

ರೆಡಿಮೆಡ್ಗಾಮೆಮಂಟ್ಸ್ಸೊಟೋರ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಸತ್ರೋಶ್ಕುಮಾರ್ರೆೈನಾ

ಸಿಟೋಲ್ಐಟಮ್ಗಳಉತ್ಾಾದನೆ

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಭಗತ್ಎಚಂದರ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ರಿಪೆೋರ್ಶಾಪ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ

ಪತ್ಂಜಲಿಸೊಟೋರ್

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ದೋಪ್ಮಾಲಮೆಹಾಿ

ಫಾಯನಿ್ಸೊಟೋರ್

ರಾಜಸಾಾನ

ನವಾಜ್ಶರಿೋಫ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ಹಾಗುಎಕ್ಸರಿೋಸ್ಶಾಪ್

ಅಸಾ್ಂ

ಅನಿಮಾ ದಾಸ್

ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಕರು

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ಜಿ. ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ರಾಜ್

ಡೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಪ್ರಮತ್

ಸೆಕೂಯರಿಟಿಸವಿೋಮಸ್

ಕನಾಮಟಕ

ಬಲಿಾೋರ್ಕೌರ್

ಹಿಟುಟಗರಣಿ

ಪಂಜಾಬ್

ಚರಣ್ರ್ಜೋತ್ಕೌರ್

ಕಾಲತ್ಸಿಟಚಿಂಗ್

ಪಂಜಾಬ್

ಆ್ರ್. ಷನುುಘ/ಶನುುಘಾಪ್ರಿಯಾನ್

ಕೆೋಬಲ್ಟಿವಿಆ್ಪರೆೋಟಿಂಗ್ಹಾಗುನೆಟ್ಸವರ್ಮಂಗ್ಸವಿೋಮಸಸ್

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಎಸ್. ನಾಚಿಯಪಾನ್

ಬೆಂರ್ಪ್ರಟಟಣದಉತ್ಾಾದನೆ

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ದನೆೋಶ್ಸೆೈನಿ

ರೆಡಿ-ಮೆಡ್ಗಾಮೆಮಂಟ್ಸ್ಬೂಯಸಿನೆಸ್

ಕನಾಮಟಕ

ಬಿ. ಇಲಾಂಗೋ

ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡು

ಅರುಲ್ಮೊೋಝೋಸವಮನನ್

ಸೆಟೋಶನರಿಹಾಗುಫೆಲೋಕ್ಸ್ಟೆಿೋಡಿಂಗ್

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಂವೈ) ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್,
ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲೋನಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ! ಬನ್ನಿ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಧನೆ ಗೈದ ಜನರ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ...
ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೀಡಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಂವೈ) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.mudra.org.in ಗೆ ಹೋಗಿರಿ

ವಿನೋದ್ ಕೆ.

ಬೇಕರಿ

ಕೇರಳ

ರಾಮ್ ಭಗತ್ ಪುನಿಯಾ

ಪಶು ಆಹಾರ ಹರಿಯಾಣ

ತೆಲಂಗಾಣ

ಎಸ್. ಗಿರಿಧರ್ರಾವ್

ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ವೌಲ್ ಡ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ

ತೆಲಂಗಾಣ

ಜಾವೇದ್ ಅಕ್ತರ್

ಡೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ

ಒರಿಸ್ಸಾ

ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ತ್ರಿಪಾಟಿ

ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ಸಲೂನ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಶಾಂತ್ರ

ಪೆಡಲ್ರಿಕ್ಷಾಲೊೋಡಿಂಗ್

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ಸುಷ್ಾುದ್ೆೋವಿ

ದನಸಿಅಂಗಡಿ

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ರುಬಿದ್ೆೋವಿ

ಮಿಠಾಯಿಅಂಗಡಿಮಾಲಿಕರು

ಬಿಹಾರ್

ರುಚಿಚ್ೌದರಿ

ಬೂಟಿೋಕ್ಸ

ಬಿಹಾರ್

ಹರಿದಾಸ್ ದೇವ್ರೇ

ಡೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಸಂದೋಪ್ರ್ಜಂದಲ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ಹಾಗುಎಕ್ಸರಿೋಸ್ಶಾಪ್

ಪಂಜಾಬ್